Podvojné účtovníctvo

kompletné spracovanie agendy podvojného účtovníctva zahŕňa:
 1. spracovanie účtovníctva aj spätne
 2. vedenie účtovníctva priebežne
 3. rekonštrukcia účtovníctva
 4. poradenstvo, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie
 5. peňažný denník
 6. spracovanie pokladne
 7. spracovanie úhrad tuzemských a zahraničných, vnútropodnikové úhrady, úhrady miezd a cestovných náhrad ( spracovanie služobných ciest tuzemských a zahraničných), úhrady voči poisťovniam a daňovému úradu
 8. knihy pohľadávok a záväzkov
 9. kniha jázd
 10. evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 11. evidencia drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 12. výpočet odpisov
 13. spracovanie podkladov k DPH pre mesačný, kvartálny a ročný výpočet ročného koeficientu vrátane daňových priznaní DPH
 14. spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 15. odovzdávanie daňových priznaní DPH, daňových priznaní právnických a fyzických osôb
 16. účtovanie podľa číselníka stredísk, analytika
 17. spracovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu
 18. vypracovanie prehľadných výsledkov podľa dohodnutých kritérií a periód
 19. archivácia podkladov po dobu jedného roka bezplatne


test potravinovej intolerancie stevia