Mzdy

  1. spracovanie mzdovej agendy v celku
  2. prihlášky, resp. odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  3. spracovanie miezd zamestnancov po dodaní podkladov o dochádzke, PN, dovoleniek
  4. vyhotovenie výplatných pások
  5. mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
  6. vyhotovenie prevodných príkazov do banky na úhradu odvodov z miezd pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu
  7. vyhotovenie kvartálnych tlačív o odvedených daniach z miezd potrebných pre daňový úrad
  8. sledovanie a tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd zamestnancov
  9. po ukončení kalendárneho roka vykonávanie ročného zúčtovania dane z miezd zamestnancov ako aj ročné vyúčtovanie odvodov zdravotného poistenia


test potravinovej intolerancie stevia