Jednoduché účtovníctvo

kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:
 1. spracovanie účtovníctva aj spätne
 2. vedenie účtovníctva priebežne
 3. poradenstvo, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie
 4. peňažný denník
 5. spracovanie pokladne
 6. spracovanie úhrad a cestovných náhrad (spracovanie služobných ciest tuzemských a zahraničných), úhrady voči poisťovniam a daňovému úradu
 7. knihy pohľadávok a záväzkov
 8. kniha jázd
 9. evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 10. evidencia drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 11. výpočet odpisov
 12. spracovanie podkladov k DPH pre mesačný, kvartálny a ročný výpočet ročného koeficientu vrátane daňových priznaní DPH
 13. spracovanie ročnej účtovnej, daňovej závierky a vypracovanie daňového priznania
 14. spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 15. odovzdávanie daňových priznaní DPH, daňových priznaní právnických a fyzických osôb
 16. účtovanie podľa stredísk, analytika
 17. spracovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu o vypracovanie prehľadných výsledkov podľa dohodnutých kritérií a periód
 18. archivácia podkladov po dobu jedného roka bezplatne
 19. zastupovanie, respektíve komunikácia so štátnymi inštitúciami


test potravinovej intolerancie stevia